رونق تولید

ردیف  نام پرژه  شماره قرارداد  تاریخ قرارداد  نام پیمانکار  مبلغ پیمان
 1  اجرای سنگفرش ورودی غربی میدان کوتی  123  1398/01/05  رهاب سازه بوشهر  2.490.201.447
 2  یستبانتیاسبنتاسینتبانتسیاشسینشتسای  654654  1400/02/05  شنتیاتنستن  2.456.987.200
 3  هعقثخهدنئطیدبز یابهنیب یانتیابنت یایب  987455  1400/08/09  منتیسنمب ینمت  33.987.654.000
 4  سنمیتب منس نتیسابنیسا  959595  1400/04/04  ینمتسمنتی یتبمن  555.654.000