/ ارتباط با اعضا
معرفی اعضای محترم شورای شهر بوشهر
ایمان زندی نیا

ایمان زندی نیا

عضو محترم شورا
  • 0909
  • 9898
عبدالخالق برزگرزاده

عبدالخالق برزگرزاده

عضور محترم شورا
  • 000000000
  • 666666666
جعفر پور کبگانی

جعفر پورکبگانی

ریس محترم و عضو شورای شهر بوشهر
  • 111111
  • 2222222
وحید نیک روش

وحید نیک روش

عضو محترم شورا
  • 333333
  • 4444444

فرم درخواست ملاقات با اعضا محترم شورا

فرم درخواست ملاقات

*
کپی از "اعضا شورا"
اعضا شورا


نظر سنجی جدید

از نظر شما اولویت شهر بوشهر چیستارتباط مستقیم با اعضا شورای اسلامی شهر بوشهر

جناب آقای عبدالخالق برزگرزاده

عبدالخالق برزگرزاده

ارتباط مستقیم با عبدالخالق برزگرزاده - عضور محترم شورا


جناب آقای جعفر پور کبگانی

جعفر پور کبگانی

ارتباط مستقیم با جعفر پورکبگانی - ریس محترم و عضو شورای شهر بوشهر


جناب آقای ایمان زندی نیا

ایمان زندی نیا

ارتباط مستقیم با ایمان زندی نیا - عضو محترم شورا