قوانین شورای شهر بوشهر

1- قانون اول

2-قانون دوم

3-قانون سوم