اذان صبح ۰۴ : ۰۱
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۰
اذان ظهر ۱۳ : ۰۷
غروب خورشید ۲۰ : ۲۴
اذان مغرب ۲۰ : ۴۴
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۳