ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با جعفر پورکبگانی - ریس محترم و عضو شورای شهر بوشهر